Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (NŽRVVG) asociacija “Vidmarės” pradeda įgyvendinti NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016-2023 m. NŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Neringos žuvininkystės regiono plėtros procesus. NŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

NŽRVVG kviečia vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vietos plėtros strategijoje numatytus prioritetus ir priemones ir teikti paraiškas paramai gauti vietos projektams.

Strategija 2016-2023 M.

I prioritetas: ŽVEJYBOS IR SU ŽVEJYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS DIDESNĖS VERTĖS KŪRIMAS

Priemonė:

Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių

Siekiant didinti žvejybos verslo konkurencingumą, svarbu sudaryti sąlygas žvejams prisitaikyti prie kintančių aplinkosaugos reikalavimų, vykstančių žuvų išteklių pokyčių. Pagal priemonę parama skiriama selektyvesnių žvejybos įrankių ir pan. įsigijimui, žvejybai reikalingos įrangos modernizavimui ir atnaujinimui ir kt., žvejų saugos užtikrinimui).

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 3 vietos projektus ir sukurti ne mažiau kaip 3 darbo vietas.

Priemonė:

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Siekiant gerinti žvejų ekonominės veiklos rezultatus, ypatingas dėmesys skiriamas investicijoms, skatinant didinti jų sugaunamo laimikio pridėtinę vertę ir sudaryti sąlygas lengviau integruotis į maisto  tiekimo grandinę, suteikiant galimybes žvejams perdirbti savo sugautą laimikį, tiesiogiai jį parduoti vartotojams, vykdyti rinkodaros veiksmus. Todėl, numatoma remti investicijas, kurios prisidės prie žvejų ekonominės veiklos rezultatų gerinimo (investicijas, reikalingas žuvų laimikio pirminiam apdirbimui atlikti ir tiesioginei prekybai organizuoti (patalpos, įrengimai ir įranga bei kitos projektui įgyvendinti būtinos išlaidos).

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus ir sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas.

Priemonė:

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Parama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje sudarys sąlygas žvejams susikurti papildomų pajamų šaltinį bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. Pagal priemonę teikiama parama įvairiai papildomai veiklai, turizmo ir kitų paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žvejams. Pagal priemonę remiamos veiklos: investicijos į laivą, žūklės turizmas, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, šviečiamoji ir/ar kultūrinė ir kitos su žvejyba susijusios veiklos, paslaugų žvejams teikimas. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus ir sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą.

II prioritetas: ŽVEJŲ BENDRUOMENĖS VAIDMENS STIPRINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

Priemonė:

Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas

Siekiant sudaryti prielaidas atrasti inovatyvius būdus ir metodus vietos ekonomikos gyvybingumui, turizmo plėtrai Neringos žvejybos ir akvakultūros regione, , svarbus žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas, bendrai veiklai apjungiant turimas žinias, patirtį ir gebėjimus, žmogiškuosius, infrastruktūrinius išteklius. Todėl, numatoma skatinti bendradarbiavimo iniciatyvas: plėtojant naujus produktus, praktikas, procesus ir technologijas žvejybos produktų perdirbimo ir kitose vietos ekonomijos sektoriuose; organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais, siekiant plėtoti švietimo, socialines, laisvalaikio paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą; kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinkas.  Tai turėtų sustiprinti žvejybos sektoriaus dalyvių gebėjimus ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas labiau prisitaikyti prie vartotojų poreikių, plėsti rinkas jų gaminamai produkcijai bei teikiamoms paslaugoms.

Savarankiška priemonė buvo sukurta, todėl, kad Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų  veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinamas“ įgyvendinimo taisyklių 1 priede ,,Tinkamų VPS priemonių ir veiklos sričių sąrašas“ numatyta priemonė ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (BIVP-AKVA-7) pagal susijusį Reglamento (ES) Nr. 508/2014 50 (1) straipsnį skirta žmogiškajam kapitalui ir bendradarbiavimui tinkluose tik akvakultūros sektoriuje, kuris Neringos ŽRVVG nėra plėtojamas.

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).

Priemonė:

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos

Žuvų laimikio infrastruktūros atnaujinimas svarbus veiksnys, turintis įtakos žvejybos verslo augimui ir darbo vietų kūrimui, sugauto laimikio kokybės užtikrinimui, taikant jo pirminį apdirbimą. Todėl numatoma remti investicijas į žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą..

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).

Priemonė:

Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas

Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia jo konkurencingumą, formuoja jo patrauklumą. Siekiant ugdyti ŽRVVG teritorijos žvejų ir kitų gyventojų bendruomeniškumą, kurti krašto pridėtinę vertę ir ją pristatyti,   numatoma remti tradicines ir inovatyvias veiklas (teminės stovyklos, mugės ir pan.), leidybą, švietėjišką veiklą skirtas žvejybos tradicijų populiarinimui, bendruomeniškumo ugdymui, krašto savitumo, kultūrinių vertybių pristatymui, finansuojant išlaidas, susijusias su veiklos aprašo įgyvendinimu.

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).