Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (NŽRVVG) asociacija “Vidmarės” pradeda įgyvendinti NERINGOS ŽVVG 2023-2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ. NŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Neringos žuvininkystės regiono plėtros procesus. NŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

NŽRVVG kviečia vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vietos plėtros strategijoje numatytus prioritetus ir priemones ir teikti paraiškas paramai gauti vietos projektams.

 

NERINGOS ŽVVG 2023-2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA, Patvirtinta 2024-01-11 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m., patvirtinta Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2017-02-14  Nr. 3D-106

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m., patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2018-02-26 Nr. 8D-100 (5.50)

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m., patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2019-12-18 Nr. 8D-469 (5.50E)

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m., patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2020-09-30 Nr. 8D-396 (5.50E) (AKTUALI REDAKCIJA)

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M., patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu Nr. 8D-423 (5.50 E) (AKTUALI REDAKCIJA)

I prioritetas: ŽVEJYBOS IR SU ŽVEJYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS DIDESNĖS VERTĖS KŪRIMAS

Priemonė:

Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių

Siekiant didinti žvejybos verslo konkurencingumą, svarbu sudaryti sąlygas žvejams prisitaikyti prie kintančių aplinkosaugos reikalavimų ir (arba) vykstančių žuvų išteklių pokyčių ir (arba) kintačių verslo sąlygų. Didinant žvejybos verslo konkurencingumą svarbu sukurti verslui palankią aplinką, o taip pat žvejams bendradarbiauti su žuvininkystės sektoriaus atstovais ir vietos vadžia.Pagal priemonę parama skiriama žuvininkystės veiklą vykdančioms įmonėms ir fiziniams asmenims reikalingos verslui palankios aplinkos kūrimui, bendros infrastruktūros kūrimui, bendrų darbo procesų organizavimui ir kt.Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas.

Priemonė:

Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas

Siekiant gerinti žvejų ekonominės veiklos rezultatus bei didinti žuvininkystės produktų vartojimą būtinos verslinės žvejybos konkurencingumą didinančios ir rinką skatinančios priemonės.
Remiamos visos žuvininkystės sektoriaus veiklos apimančios visą žvejybos produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos jais veiklą (įskaitant žvejybos produktų supirkimą), visos žvejybos produktų prekybos ir maitinimo grandinės – žvejybos produktų tvarkymas ir(arba) perdirbimas bei jo saugojimas pardavimo arba pristatymo galutiniam vartotojui vietose, įskaitant platinimo terminalus, viešojo maitinimo veiklą, įmonių valgyklas, įstaigų aprūpinimą maistu, restoranus ir kitą panašią aprūpinimo maistu veiklą, parduotuves, trumpos grandinės sistemos apimančios savo sugautų žvejybos produktų apdorojimą ir(arba) perdirbimą, tiesioginę prekybą, kai žvejai parduoda savo žuvį tiesiogiai vartotojams (iš laivo, turguje arba nuosavoje parduotuvėje…), taip pat sistemas, apimančias specialius santykius/partnerystę tarp gamintojo ir restorano,
64
kavinės, kitos maitinimo įstaigos ar žuvies parduotuvės, arba bendruomeninės sistemos, kai tarp pradinio žvejybos produkto gamintojo ir galutinio vartotojo yra nedaugiau kaip vienas tarpininkas;
žuvies vartojimo kultūros ir tvarios žuvininkystės propagavimas, žuvies patiekalų prezentacijos bei populiarinimas, produktų gamybos mokymai, žuvies produktų vartojimo naudos populiarinimas, naujų žuvininkystės produktų sukūrimas.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą.

Priemonė:

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Parama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje sudarys sąlygas žvejams susikurti papildomų pajamų šaltinį bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. Pagal priemonę teikiama parama įvairiai papildomai veiklai, turizmo ir kitų paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žvejams. Pagal priemonę remiamos veiklos: investicijos į laivą, žūklės turizmas, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, šviečiamoji ir/ar kultūrinė ir kitos su žvejyba susijusios veiklos, paslaugų žvejams teikimas. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos.

II prioritetas: ŽVEJŲ BENDRUOMENĖS VAIDMENS STIPRINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

Priemonė:

Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas

Siekiant sudaryti prielaidas vietos ekonomikos gyvybingumui, turizmo plėtrai Neringos žvejybos ir akvakultūros regione, bei darbo vietų kūrimui svarbus žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas, bendrai veiklai apjungiant turimas žinias, patirtį ir gebėjimus, žmogiškuosius, infrastruktūrinius išteklius. Todėl, numatoma skatinti bendradarbiavimo iniciatyvas: plėtojantproduktus, praktikas, procesus ir technologijas žvejybos produktų apdirbimo, perdirbimo ir kituose vietos ekonomikos sektoriuose; organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais; plėtoti švietimo, socialines, laisvalaikio ir kitas paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą; kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinkas, kuriant tinkamas ir kokybiškas sąlygas žvejams žvejybai reikalingos įrangos laikymui, jų sugaunamo laimikio apdirbimui ir prekybai; organizuojant žuvininkystės sektoriaus dalyvių švietimą, susipažinimą su gerosios patirties pavyzdžiais. Tai turėtų sustiprinti žvejybos sektoriaus dalyvių gebėjimus ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas labiau prisitaikyti prie vartotojų poreikių, plėsti rinkas jų gaminamai produkcijai bei teikiamoms paslaugoms.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas ir sukurti ne mažiau kaip 1,5 darbo vietos.

Priemonė:

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos

Žuvų laimikio infrastruktūros atnaujinimas svarbus veiksnys, turintis įtakos žvejybos verslo augimui ir darbo vietų kūrimui, sugauto laimikio kokybės užtikrinimui, taikant jo pirminį apdirbimą. Todėl numatoma remti investicijas į žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą..

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).

Priemonė:

Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas

Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia jo konkurencingumą, formuoja jo patrauklumą. Siekiant ugdyti ŽRVVG teritorijos žvejų ir kitų gyventojų bendruomeniškumą, kurti krašto pridėtinę vertę ir ją pristatyti,   numatoma remti tradicines ir inovatyvias veiklas (teminės stovyklos, mugės ir pan.), leidybą, švietėjišką veiklą skirtas žvejybos tradicijų populiarinimui, bendruomeniškumo ugdymui, krašto savitumo, kultūrinių vertybių pristatymui, finansuojant išlaidas, susijusias su veiklos aprašo įgyvendinimu.

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).