Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės asociacijos “Vidmarės” įstatai

Asociacija yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų atveju deklaravusių gyvenamąją vietą) Asociacijos teritorijoje, priėmimo tvarką. Asociacija turi teisę praplėsti atvirumo principo taikymą ir į Asociacijos veiklą (kiek tai susiję su projektų įgyvendinimu pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ VPS atveju) įtraukti kitus asmenis, turinčius dokumentais įrodomas sąsajas su Asociacijos teritorija (pvz., Asociacijos teritorijoje registruotus, bet joje neveikiančius, juridinius asmenis; Asociacijos teritorijoje ekonominę veiklą vykdančius, bet negyvenančius fizinius asmenis). Bet kokie Asociacijos nustatyti apribojimai dėl narystės Asociacijoje yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų. Asociacijos nustatytas privalomas mokėti stojamasis ir (arba) metinis narystės mokestis, kuris yra didesnis negu 50 eurų juridinių asmenų atveju ir 30 eurų fizinių asmenų atveju, laikomas ribojančiu jos atvirumą.