PATVIRTINTA

Asociacijos “Vidmarės“

Prezidentės 2018-02-20 įsakymu Nr. AV-8

 

 ASOCIACIJOS „VIDMARĖS“ NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

 

  1. Asociacijos nariais gali būti:

1.1  juridiniai Lietuvos Respublikos asmenys pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

1.2 veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, deklaravę gyvenamąją vietą Asociacijos teritorijoje, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Fizinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu turi nurodyti ir pagrįsti, kurį iš šių sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ar vietos valdžios jis atstovauja.

  1. Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos prezidento vardu. Artimiausio posėdžio metu, po prašymo pateikimo dienos, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu 2/3 balsų dauguma priimamas sprendimas dėl priėmimo į narius . Apie priimtą sprendimą Asociacijos prezidentas praneša prašymo teikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu ar elektroniniu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas.
  2. Stojančio nario prašymo pateikimas:

3.1. Juridinis asmuo, norintis įstoti į Asociaciją  privalo pateikti:

3.1.1. organizacijos vadovo parašu ir organizacijos antspaudu patvirtintą motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, stojimo į Asociaciją motyvas, organizacijos kontaktiniai duomenys;

3.1.2. Juridinių asmenų  registro pagrindinio išrašo kopiją;

3.1.3. posėdžio, kuriame nutarta stoti į Asociaciją ir deleguoti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti Asociacijos  veikloje, protokolo išrašą.

3.2. Fizinis  asmuo, norintis įstoti į Asociaciją   privalo pateikti:

3.2.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į Asociaciją motyvas, atstovaujamas sektorius ir atstovaujamo sektoriaus pagrindimas;

3.2.2. pažymą apie deklaruojamą gyvenamą vietą arba kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

3.2.3. Gyvenimo aprašymą (CV).

4.Asociacija įsipareigoja būti atvira naujiems nariams t. y. Užtikrinti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių(fiziniu asmenų atveju deklaravusių gyvenamąją vietą) žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (toliau ŽRVVG) teritorijoje, priėmimo tvarką. ŽRVVG turi teisę praplėsti atvirumo principo taikymą ir į ŽRVVG veiklą (kiek tai susiję su projektų įgyvendinimu pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų (toliau VPS)atveju) įtraukti kitus asmenis, turinčius dokumentais įrodomas sąsąjas su ŽRVVG teritorija (pvz. ŽRVVG teritorijoje registruotus bet joje neveikiančius, juridinius asmenis; ŽRVVG teritorijoje ekonominę veiklą vykdančius, bet joje negyvenančius fizinius asmenis).Bet kokie ŽRVVG nustatyti apribojimai dėl narystės ŽRVVG yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai ŽRVVG nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų. ŽRVVG nustatytas privalomas stojamasis ir(arba) metinis narystės ŽRVVG mokestis, kuris yra didesnis negu 50 eurų juridinių asmenų atveju ir 30 eurų fizinių asmenų atveju laikomas ribojančiu ŽRVVG atvirumą.

Asociacijoje juridiniam asmeniui atstovauja deleguotas (-i) atstovas (-ai).